Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název:
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:
Důvod založení a zároveň předmět činnosti organizace spočívá v:
1. Shromažďování sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie zahraniční i české provenience, zejména z území severozápadních Čech, především v oborech geologie, mineralogie, zoologie, archeologie, etnografie, numizmatika a dějiny umění.
2. Správě historického knižního fondu (sbírkového) a odborné knihovny.
3. Pořizování odborné dokumentace ke sbírkovým předmětům, a to především písemné, dle potřeby také obrazové a zvukové.
4. Odborném zpracovávání sbírkových předmětů a ve vytěžování odborných poznatků o vývoji přírody a společnosti. Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním organizace prezentuje zejm. prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami, které jsou určeny nejširší veřejnosti, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.
5. Provádění vědeckého výzkumu prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkumu v oboru muzeologie a ochrany sbírek.
6. Zápůjčkách sbírkových předmětů do expozic a na výstavy, pořádanými jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování.
6. Vydávání a veřejném šíření periodických a neperiodických publikací.
7. Pořádání samostatných nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborných konferencí, sympozií a seminářů, vztahujících se k předmětu činnosti, a výstav vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.
8. Pořádání kulturních a vzdělávacích programů vyplývajících z předmětu činnosti (hudební, filmové, divadelní, literární a multimediální).
9. Archeologických výzkumech a archeologických dohledech na lokalitách postižených terénními zásahy na základě pověření Ministerstva kultury ČR a Akademie věd ČR a v podílu na koordinaci provádění výzkumů a v péči o movité archeologické nálezy.
10. Spolupráci v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.
11. Výkonu činností vyplývajících z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor, tj. umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcí, prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy a dále poskytovat informační služby související s předmětem činnosti.
12. Poskytování standardizované veřejné služby podle zákona č. 483/2004 Sb.
13. Poskytování programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, vycházejících z principů trvale udržitelného rozvoje, široké veřejnosti se zvláštním zaměřením na děti a mládež.
14. Provozu Archeoskanzenu Březno u Loun – Centra experimentální archeologie Ivany Pleinerové jako detašovaného pracoviště organizace, zřízeného pro výzkumnou a prezentační činnost v oblasti experimentální archeologie, etnologie, dějin každodennosti a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, včetně obdělávání pokusných zemědělských ploch a chovu hospodářských zvířat.
Okresní muzeum Louny, jakožto právní předchůdce Oblastního muzea v Lounech, p. o., bylo zřízeno Okresním úřadem Louny vydáním Zřizovací listiny dne 24. května 1996, která tohoto dne rovněž nabyla účinnosti. Ode dne 1. ledna 2003 se zřizovatelem Okresního muzea Louny stal Ústecký kraj a zároveň byl změněn název na Oblastní muzeum v Lounech, p. o.

3. Organizační struktura:
Za činnost organizace je zodpovědný ředitel muzea, v době jeho nepřítomnosti je zastupován ekonomkou muzea. Podle charakteru své práce jsou zaměstnanci muzea rozděleni do odborného oddělení (podléhá přímo řediteli) nebo ekonomicko-provozního oddělení (podléhá ekonomce). Specifické postavení v organizační struktuře má Archeoskanzen Březno, detašované pracoviště pro výzkumnou a prezentační činnost, za který je zodpovědná vedoucí archeoskanzenu, podléhající přímo řediteli muzea.

4. Kontaktní spojení:
4.1. Kontaktní poštovní adresa:
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
 Pivovarská 28
 440 01 Louny

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Pivovarská 28
440 01 Louny

4.3. Úřední hodiny:
Po - Pá: 8:00 - 15:00
4.4. Telefonní čísla:
Telefon ústředna: 415 652 456

4.5. Čísla faxu:
Organizace nedisponuje faxem.
 
4.6. Adresa internetové stránky:
www.muzeumlouny.cz
 
4.7. Adresa elektronické podatelny:
muzeum@muzeumlouny.cz

4.8. Další elektronické adresy:
datová schránka: 6u2k6uu

5. Případné platby lze poukázat:
číslo účtu 131-1534210277/0100

6. IČ:
00360716

7. DIČ:
CZ00360716
Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
Zřizovací listina
Ceník
Strategie sbírkotvorné činnosti

8.2. Rozpočet:
https://www.muzeumlouny.cz/rozpocet-9497

9. Žádosti o informace:
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu organizace (viz bod 4.1.), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu organizace (viz bod 4.7.), nebo do datové schránky organizace (viz bod 4.8.).

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na sekretariátu organizace v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu organizace (viz bod 4.1.). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu organizace (viz bod 4.7.), nebo do datové schránky organizace (viz bod 4.8.). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy.

11. Opravné prostředky:

 Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
•    proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu, který napadené rozhodnutí vydal,
•    proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu, který žádost nevyřídil, ačkoliv měl.  

12. Formuláře:
Formuláře lze získat na: https://www.muzeumlouny.cz/informace-pro-stavebniky

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:
https://www.muzeumlouny.cz/informace-pro-stavebniky

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14. 2. Vydané právní předpisy:
Organizace nevydává právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací:
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:
1.   Náklady na pořízení kopií:
kopie a tisk jednostranného formátu A4    1,60 Kč
kopie a tisk oboustranného formátu A4    2,80 Kč
kopie a tisk jedné strany formátu A3    3,00 Kč
kopie a tisk oboustranného formátu A3    5,40 Kč
skenování jedné strany formátu A3, A4    0,90 Kč
V případě použití jiného formátu se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů na pořízení kopií.
 
2.   Náklady na pořízení technických nosičů dat:
CD ………………………………………………………...5,40 Kč
DVD ……………………………………………………….6,00 Kč
Blue-Ray 25 GB ………………………………………..31,60 Kč
Flash disk 8 GB ……………………………………….186,30 Kč
V případě použití jiného technického nosiče dat se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů na pořízení technických nosičů dat.
 
3.   Náklady na odeslání informací žadateli:
balné (obálky C6, DL) …………………………………10,00 Kč
Náklady na poštovné se hradí dle aktuálního ceníku a tarifů České pošty.
 
4.   Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací není považováno vyhledání nepřesahující 30 minut práce. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je požadována úhrada nákladů ve výši 113,- Kč za každou další započatou půlhodinu práce související s takovým mimořádně  rozsáhlým vyhledáním  informace.
 
5.   Náklady neuvedené:
V případě poskytnutí informace v jiných formátech a jazycích, a tedy nutného vynaložení jiných nákladů (například i druhu a formátu papíru, způsobu balného apod.), se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů.
 
6.   Ostatní
Částka v korunách za poskytnutí informace bude zaokrouhlována vždy na celé číslo směrem dolů. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20,- Kč v rámci jedné žádosti, úhrada nákladů nebude požadována.
 
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
Žádná usnesení vydaná podle ustanovení § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy:
16.1. Vzory licenčních smluv:
https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1642946&p1=94206&p2=0

16.2. Výhradní licence:
Organizace v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
https://www.muzeumlouny.cz/vyrocni-zpravy-2208
 
18. Odkaz na profil zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profily/OMLN