Podatelna

Informace o provozu podatelny a přijímání dokumentů

Oblastní muzeum v Lounech, p.o.
Pivovarská 28
440 01 Louny

Identifikátor datové schránky: 6u2k6uu
IČO: 00360716


Elektronická adresa podatelny:  muzeum@muzeumlouny.cz

Tel. sekretariát: +420 415 652 456

 
Podatelna
Podatelna OM Louny přijímá osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument OM Louny dále nezpracovává.

Podatelna Oblastního muzea v Lounech, p.o.: Po - Pá: 8:00 - 15:00

Dokument v digitální podobě lze doručit:

•    prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
•    zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
•    na přenosném technickém nosiči dat.
Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě
•    jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání,  pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
•    dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
o    PDF (verze 1.7 a vyšší),
o    PDF/A (ISO 19005),
o    DOC/DOCX,
o    JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
•    přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na podatelně


Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných OM Louny), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém OM Louny  přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li OM Louny schopno určit odesílatele nebo nepodaří-li se OM Louny ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, OM Louny dále dokument nezpracovává.