Exponát měsíce

Komenský, Jan Amos. JANUA LINGVARUM RESERATA AUREA: Sive SEMINARIUM LINGVARUM ET SCIENTIARUM OMNIUM: Hoc est Compendiosa Latinam, Italicam, Bohemicam, & Germanicam Lingvam, una cum scientarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus sub Titulis centrum , Periodis mille comprehensa. Editio Latino-Bohemica tertia. Pragae: Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem, per Adalbertum Georgium Konias Factorem, 1694.

Jan Amos Komenský
Narozen 28. 3. 1592 v oblasti Uherského Brodu, nejspíše v Nivnici. Zemřel 15. 11. 1670 v Amsterdamu (Nizozemí). Pedagog, českobratrský teolog, biskup jednoty bratrské. Zakladatel novodobé pedagogiky.

Komenský si byl vědom neúspěšnosti dosavadních učebnic latinského jazyka. Příčinu spatřoval v didaktické chybě autorů nespojujících slova, věty a jazyk vůbec s poznáním věcí. Z této úvahy vznikla jeho učebnice.
Latinské texty jsou seřazeny podle předmětů, o nichž jednají. Vedle nich je umístěno jejich znění v italském, německém a národním (mateřském-českém) jazyce. Jde tedy o jakousi moderní konverzaci, kde autor nejen učí jazyku, ale zároveň podává věcné poučení z přírody a z nejrůznějších oborů lidského života a práce. Tím současně usnadňuje jazykové učení. Ještě za života Komenského se stala tato učebnice pro svoji praktičnost velmi rozšířeným dílem a dočkala se velkého počtu vydání a úprav.
V muzejní knihovně se nachází vydání učebnice z roku 1694.