Ohlédnutí za osobností

Jsou lidé, jejichž životní pouť lze popsat jednostránkovým textem a na druhé straně potkáváme osobnosti, jejichž život a práce by vydaly na knížku. Do té druhé skupiny bezesporu patří PhDr. Ivana Pleinerová, CSc., která zemřela v Praze 25. srpna. Její odborné začátky působení v severozápadních Čechách jsou svázané, tak jako u většiny absolventů studia archeologie v té době s nově ustavenou mosteckou expoziturou Archeologického ústavu ČSAV. Osudným se jí stal objev dvou hrobů ze starší doby bronzové v povodní strženém břehu Ohře u Března. Jako specialistka na starší dobu bronzovou uvítala příležitost prozkoumat do té doby málo známé pravěké osídlení Lounska. Původně malý výzkum pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové zcela změnil objev osady prvních Slovanů na našem území z druhé poloviny 6. stol. Následoval velkoplošný výzkum, který odhalil sídliště v mladší doby kamenné, starší, střední i mladší doby bronzové, hroby ze starší i mladší doby železné a právě z odborného hlediska nesmírně důležité osady z doby stěhování národů a počátků slovanského osídlení našich zemí. Po ukončení výzkumu zpracovala dr. Pleinerová výsledky do řady odborných publikací a článků v různých tuzemských i zahraničních periodikách. Bez odborného vyhodnocení a publikace by v depozitářích lounského muzea ležely pouze bedny zaplněné množstvím nálezů s průvodní dokumentací. Završením březenského výzkumu se stalo experimentální pracoviště, které na půdorysech konkrétních objektů, objevených během výzkumu, rekonstruovalo ve spolupráci s architekty původní podobu staveb za použití replik originálních dobových nástrojů. V současnosti jsou pro širokou veřejnost v březenském skanzenu zachované věrné repliky z různých období pravěku a časné doby dějinné. Výzkum v Březně u Loun nastolil celou řadu otázek o vztazích, které bylo nutné řešit na podstatně větším území. Následovaly proto systematické průzkumy téměř celého Lounska ve spolupráci s pracovníky lounského muzea a kolegy z expozitury. Výsledkem bylo pojednání o starší době bronzové v severozápadních Čechách a studie o skupinových pohřebištích únětické kultury starší doby bronzové. Své ovoce přinášela i úzká spolupráce s obsluhou zemních strojů. Na základě oznámení řidičů bagrů a buldozerů probíhalo na celém Lounsku množství drobných záchranných archeologických výzkumů. Za ty nejvýznamnější lze uvést rozsáhlé pohřebiště z mladší doby římské v Opočně, osadu ze starší doby železné v pískovně u Skupic nebo průběžné sledování těžby písku v Blšanech u Loun. Jsou to výsledky mnohaletého odborného působení, kterým dr. Pleinerová výrazně poodhalila vývoj pravěkého osídlení Lounska. Nezbývá než se sklonit a vzdát úctu člověku, který položil základy pro odbornou práci mladších kolegů a důležitý opěrný bod v prehistorii regionálních dějin.

Petr Novák

PhDr. Ivana Pleinerová, CSc.

Foto z archivu Oblastního muzea v Lounech.