MĚSTO A KATASTROFY 500 let od velkého požáru Loun

Louny si letos připomínají 500. výročí svého největšího požáru. V březnu 1517 došlo ke katastrofě, po níž značná část města musela být postavena znovu. Když jsme uvažovali, jakým způsobem Vám tuto pohromu přiblížit, rozhodli jsme se pojmout téma šířeji a připravit výstavu hledající odpověď na otázku, s jakými neštěstími a kalamitami se museli naši předci v Lounech v průběhu staletí vypořádat.

Velké nebezpečí pro město a jeho obyvatele představovaly požáry, protože dlouho nebyl k dispozici efektivní způsob hašení. Teprve založením Sboru dobrovolných hasičů se situace změnila k lepšímu. Povodně postihovaly především nízko položené předměstí Benátky, ale hlavně ničily úrodu. Lounští kvůli nim vystavěli přes zátopové území most, který dnes patří mezi významné technické památky. Někdy přišla tak velká a náhlá povodeň, která neničila jen domy, ale též připravila lidi o život. Největší povodeň nastala v roce 1862. Na výstavě si můžete prohlédnout, kam až tehdy voda sahala a jakou plochu zatopila. Velké útrapy město pocítilo ve válečných dobách. Zdražovaly se základní potraviny, propukaly hladomory, docházelo k drancování a vzrůstala kriminalita. Nejvíc obětí si vyžádaly epidemie moru a dalších nemocí. Mnohdy město přišlo až o třetinu obyvatel, většinou z chudších vrstev. Velmi nepříjemné bylo extrémní počasí, ať už se jednalo o silné mrazy, při nichž i v Lounech mohla teplota klesat pod -30 °C, krupobití, jež poničilo úrodu, nebo silný vítr. Město dokonce v 19. století zasáhlo tornádo. 

Výstava vznikla ze spolupráce Oblastního muzea v Lounech a Státního okresního archivu Louny. Mnohokrát děkujeme hasičům z Požární stanice Louny, kteří zapůjčili historickou stříkačku. Velký dík patří pracovníkům Povodí Ohře, pobočky Chomutov, kteří pod vedením Ing. Michala Tanajewského vytvořili unikání rozliv velké povodně. Dík patří též pracovníkům Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ústí nad Labem, Mgr. Janu Šrejbrovi za zapůjčené předměty a Ing. Dáše Richterové za poskytnutí klimatologických dat Loun. Za cenné připomínky děkujeme i RNDr. Janu Munzarovi, CSc. z Ústavu geoniky Akademie věd ČR. Poděkování patří též lounskému kronikáři Ladislavu Bábovi za poskytnutí fotografie a kolegyním Stanislavě Profousové a Mgr. Lence Čtvrtníčkové za pomoc při výběru exponátů do výstavy.

Věříme, že se Vám bude výstava líbit.
Autorský tým:     PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.
    ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.
    PhDr. Jan Mareš, Ph.D.
    PhDr. Petra Paterová