GEOLOGIE

Z geologie jsou nejrozsáhlejší sbírky hornin, nerostů a zkamenělin, čítající přes 2500 inventárních čísel. Předměty byly získány především terénními sběry a z geologických vrtů nemalou část však tvoří také staré sbírky škol a muzeí v Podbořanech a Krásném Dvoře. Jejich rozsah postihuje hlavní geologické fenomény Lounska, a to jak povrchově dostupné, tak dokumentované vrtným průzkumem. Významným je zejména podíl křídových hornin a zkamenělin, ale nechybějí ani vzorky neovulkanitů a některých nejběžnějších nerostů v nich nalézaných. Třetihorní sedimentární formace jsou zastoupeny menšími kolekcemi, především z Podbořanska, Žatecka a z okolí Tuchořic. Zajímavou a dnes již jen sporadicky doplňovanou součástí geologických sbírek jsou kosti pleistocénních savců. Tato kolekce však v minulosti doznala značných ztrát a dnešní stav je jen zbytkem původně možná mnohem rozsáhlejší staré sbírky. V současnosti je sbírka doplňována především o vzorky hornin a nerostů z nejbližších lokalit Lounska, určených především pro prezentaci a práci s veřejností. Dále sbírku obohacují dary jednotlivých nálezců a ojediněle i staré školní sbírky.