O knihovně

Základ knihovny lze datovat rokem 1889, vznikem muzejního spolku v Lounech. Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy , je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. Jedná se o rukopisy, prvotisky, staré tisky, kramářské písně a fond regionálií - Lunensia. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea - archeologie, historie, přírodní vědy, sbírka novin a časopisů 19.-20. stol. Pro badatele je také zpřístupněna knihovna augustiniánského kláštera z Dolního Ročova, která byla v r.1993 vrácena zpět do vlastnictví Řádu sv. Augustina a v knihovně lounského muzea je uložena jako depozitum s možností studia pro odbornou veřejnost. Knihovna muzea je knihovnou prezenční, půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty ke studiu pouze do studovny. Historické fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.